Privacy vindt remedial teaching praktijk erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot
deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@rteigenwijs.nl 


Artikel 2 Wie ben ik?
2.1 Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs is een eenmanszaak, gevestigd aan de Oudendijkstraat 17, 8266CE Kampen. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer volgt zsm. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.


Artikel 3 Welke gegevens gebruik ik?
3.1 Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.


3.2 Ik verwerk uw voor- en achternaam – geboortedatum – e-mail – telefoonnummer – locatiegegevens en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik
deze gegevens om u op de hoogte te houden en van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze samenwerking.


3.3 Om uw bestelling te beheren zal ik uw voor- en achternaam – leveringsadres – factuuradres – e-mail – telefoonnummer – betalingsgegevens en dossiergegevens tot 15 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik
uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.


3.4 Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw voor- en achternaam –eventueel bedrijfsnaam – factuuradres – e-mail – telefoonnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens
dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.


3.5 Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw voor- en achternaam – adres – e-mail – telefoonnummer en de inhoud van de klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten in uw dossier bewaren, tot dat deze vernietigd wordt.


3.6 


3.7 Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en wa ar nodig te
verbeteren. Ik zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.


3.8 Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn
website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.


3.9 Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik, indien ik daarvoor uw toestemming heb verkregen, uw voornaam en de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw
voor- en achternaam – telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is
afgerond, tenzij het leidt tot een cliëntrelatie, een bestelling, of uw inschrijving op de nieuwsbrief.


3.10 Tot slot verwerk ik uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn blogs achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.


Artikel 4 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
4.1 Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, meer informatie, het mij toesturen van een bericht of het inschrijven voor een (online) activiteit.


Artikel 5 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
5.1 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten ve rwerken.
1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs om uw gegevens in
te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel  gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@rteigewijs.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.
Artikel 6 Wie ontvangen uw gegevens?
6.1 Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedri jven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Artikel 7 Slotbepalingen
7.1 Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wi jzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@rteigenijws.nl. Als u
een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Hier vindt u onze Disclaimer
1. Algemeen
1.1 Op het gebruik van deze website (www.rteigenwijs.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.


2. Gebruik van informatie
2.1 Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te
bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Remedial Teaching Eigenwijs niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet
worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.


2.2 Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e -mail kan niet zonder
meer een relatie tussen Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs en de gebruiker van de website ontstaan.


3. E-mail
3.1 Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen
of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e -mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwo ordbeveiliging per email info@rteiegnwijs.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.


4. Hyperlinks
4.1 Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Alle publicaties en uitingen van Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

PRIVACY VERKLARING

DICLAIMER

H3